ตัวอย่าง

It seems we can't find what you're looking for.

ผลงานครูและนักเรียน

อุปกรณ์วัดความหวาน

ชุดสื่อการเรียนรู้เรื่องการส่งกำลังด้วยเฟืองตรง

ชุดอุปกรณ์เรียนรู้การเขียนคำสั่งควบคุมหุ่นยนต์สำหรับนักเรียนประถมวัย

อุปกรณ์จำลองการเคลื่อนที่ของสเกตบอร์ดสำหรับศึกษาการอนุรักษ์พลังงานกล

ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์: การประดิษฐ์เครื่องดนตรีอย่างง่ายด้วย KidBright

ระบบควบคุมการรดน้ำภายในโรงเพาะเห็ดอัตโนมัติ (Automatic Mushroom House watering Control System)

นวัตกรรมเครื่องตากปลาอัจฉริยะ โดยใช้บอร์ด KidBright

ระบบแจ้งเตือนเหตุอุทกภัย: Flood Warning System

โครงงาน Kid Bright โรบอท ชวนน้องออม

ไม้กวาดอัจฉริยะ Broom genius

กรงเลี้ยงสัตว์อัจฉริยะ

โรงเห็ดอัจฉริยะ Smart mushroom house

อุปกรณ์ให้อาหารปลาดุกและทำความสะอาดบ่อแบบอัตโนมัติ INTELLIGENT FISH POND

เครื่องเพาะเมล็ดธัญพืชระบบสมองกล

ระบบแจ้งเตือนเด็กติดภายในรถขณะดับเครื่องยนต์ด้วย KidBright