แนะนำ อุตุน้อย (UtuNoi)

เนื่องจากบอร์ด KidBright มีศักยภาพในการเก็บข้อมูลจากเซนเซอร์และส่งข้อมูลที่เก็บได้ขึ้นคลาวน์ ทางทีมวิจัยจึงได้พัฒนาต่อยอดให้เป็นเป็นสถานีอุตุน้อย โดยการติดตั้งเซนเซอร์ตรวจวัดสภาพอากาศ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้ข้อมูลขนาดใหญ่และสหวิทยาการใหม่ ๆ ได้แก่ Internet of Things, Big Data และ Data Science ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา

                สถานีอุตุน้อยทำหน้าที่ส่งข้อมูลที่เชื่อมต่อกับบอร์ด KidBright ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้นสัมพันธ์ ความเข้มแสง ทิศทางลม ความเร็วลม ปริมาณน้ำฝน ไปแสดงบนเว็บแอปพลิเคชัน UtuNoi WATCH และข้อมูลจากเซนเซอร์เหล่านี้ถูกรวบรวมเป็นข้อมูลเปิดเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ข้อมูลผ่านเว็บแอปพลิเคชัน UtuNoi PLAYGROUND

Station2_transparent