ทีม KidBright

KidBright เป็นทีมภายใต้ทีมวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (Educational Technology Research Team, EDT) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ โดยทีมมีความมุ่งหวังสองประการ ประการแรกพัฒนาเครื่องมือสอนเทคโนโลยีเพื่อให้เด็กไทยมีทักษะแห่งอนาคตและมีความรู้ด้านเทคโนโลยีโดยไม่ได้เป็นเพียงผู้ใช้เทคโนโลยี แต่สามารถสร้างนวัตกรรมของตนเองได้ ประการที่สองกระตุ้นให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษาใหม่ ๆ โดยคนไทย ผลงานที่พัฒนาโดยทีม KidBright จึงได้เปิด Open source เพื่อให้ผู้สนใจนำไปผลิตเพื่อใช้งานหรือจำหน่าย เปิดโอกาสให้เกิดการพัฒนาต่อยอดร่วมกันจากหลาย ๆ ภาคส่วน จนเกิดเป็นพลวัฒน์การขับเคลื่อนนวัตกรรมที่รวดเร็ว ต่อเนื่อง และยั่งยืน

                โครงการส่งเสริมการเรียนเทคโนโลยีภายใต้การดำเนินงานของทีม KidBright ได้แก่ โครงการ Coding at School โครงการ Data Science at School และโครงการ AI at School

Coding at School

ในปีงบประมาณ 2560 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช. ได้รับอนุมัติงบประมาณ (งบกลางประจำปี 2560) ให้ดำเนินโครงการ KidBright: “Coding at School” เพื่อสร้างเครื่องมือช่วยสอนโค้ดดิ้งและสะเต็ม รวมถึงการสร้างโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเครื่องมือดังกล่าวในโรงเรียนมัธยมโดยเฉพาะโรงเรียนในชนบทและโรงเรียนด้อยโอกาส โครงการได้พัฒนาบอร์ด KidBright จำนวน 200,000 ชุด ส่งมอบให้กับโรงเรียนมัธยมและสถานศึกษานำร่องจำนวน 2,200 แห่งทั่วประเทศร่วมกับทาง สพฐ. และวิทยาลัยอาชีวศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยเครือข่าย

Data Science at School

เนื่องจากบอร์ด KidBright มีศักยภาพในการเก็บข้อมูลจากเซนเซอร์และส่งข้อมูลที่เก็บได้ขึ้นคลาวน์ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากบอร์ด KidBright ที่กระจายอยู่ในโรงเรียนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และกระตุ้นให้นักเรียนเข้าใจกระบวนการเก็บข้อมูลและนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ ในปี 2563 ทางทีมวิจัยจึงได้พัฒนาต่อยอดบอร์ด KidBright ให้เป็นสถานีอุตุน้อย โดยติดตั้งเซนเซอร์ตรวจวัดสภาพอากาศ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ได้แก่ Internet of Things, Big Data และ Data Science ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา

IMG_7195

AI at School

ในปี 2563 ได้รับอนุมัติงบประมาณจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและพัฒนา ให้ดำเนินโครงการ “AI at School” เพื่อพัฒนาเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปีที่ 4-6) ทั่วประเทศ ให้เข้าใจพื้นฐานวิทยาศาสตร์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ สร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและทักษะแห่งอนาคตให้แก่เยาวชนเตรียมพร้อมสู่สังคมดิจิทัลและมุ่งสู่ Thailand 4.0

KidBright Series

รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาเทคโนโลยีและการขยายผล

รางวัลเกียรติยศ

รางวัลเหรียญเงิน
จากเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ ในงาน “The 47th International Exhibition of Inventions Geneva” ณ นครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิส

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
สาขาผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม
ประเภทหน่วยงานภาครัฐ ในเวทีการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ (ITE2019)
จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นระดับดี
สาขาการศึกษา จากสภาวิจัยแห่งชาติ ในงาน “วันนักประดิษฐ์ 2563”
รางวัลพระราชทาน
กลุ่มนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี 2563
โดยมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปภัมภ์