เกี่ยวกับ KidBright

KidBright เป็นบอร์ดสมองกลฝังตัวที่สามารถทำงานตามชุดคำสั่ง โดยผู้เรียนสามารถสร้างชุดคำสั่งผ่านโปรแกรม KidBright IDE บนคอมพิวเตอร์ ที่ใช้งานง่าย เพียงใช้การลากบล็อกคำสั่งมาวางต่อกัน (Drag and Drop) ช่วยลดความกังวลเรื่องการพิมพ์ชุดคำสั่งผิด ชุดคำสั่งที่ถูกสร้างดังกล่าวจะถูกส่งไปที่บอร์ด KidBright ให้ทำงานตามที่กำหนดไว้ เช่น รดน้ำต้นไม้ตามระดับความชื้นที่กำหนด หรือเปิด-ปิดไฟตามเวลาที่กำหนด เป็นต้น

KidBright มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการคิดเชิงตรรกะร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ สามารถต่อ ยอดสู่การพัฒนาแอปพลิเคชั่นและเทคโนโลยีด้วยตัวเองในอนาคต

About KidBright

KidBright is an embedded board working by following sets of command of KidBright IDE computer program, which is easily to use by dragging and dropping command blocks. The program helps reduce mistaking in coding. The coded sets of command will be sent to KidBright Board to work as it is programmed such as watering the trees according to level of specified humidity or switching on or off the light on specified period of time.

KidBright emphasizes on developing logical thinking process with creativity that can be continued to self-application development and technology in the future for all users.

kidbright-transparent