เปิดรับสมัครเข้าแข่งขันการประกวด KidBright OnStage 2022

Kidbright

เปิดรับสมัครครูและนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย หรือเทียบเท่า ที่มีความสนใจด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เข้าร่วมการประกวดแข่งขันระดับประเทศ KidBright OnStage 2022เพื่อเฟ้นหาทีมเข้าร่วมคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวด RoboCupJunior OnStage 2022 ใบสมัครออนไลน์ 1. คุณสมบัติผู้สมัคร 1.1 ผู้เข้าแข่งขันต้องศึกษาอยู่ระหว่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ห …

ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ การประกวดแข่งขัน “KidBright Thai Toy”

Kidbright

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ได้รับรางวัล รางวัลชนะเลิศโรงเรียนหนองแหนวิทยา จังห …

กิจกรรมถอดบทเรียออนไลน์โครงการ AI@School วันที่ 28 สิงหาคม 2564

Kidbright

กิจกรรมถอดบทเรียนออนไลน์โครงการ AI@School วันที่ 28 สิงหาคม 2564 ในกิจกรรมครั้งน …

ประกาศผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ลุ่มน้ำโขง ภายใต้หัวข้อ “รักษ์น้ำโขง”

Kidbright

ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าประกวดทุกทีม รางวัลชนะเลิศ (ประเทศไทย) โรงเรียนบ้านนาสะ …

เนคเทค สวทช. ร่วมกับ สสวท. เดินหน้าโครงการ Data Science@School with GLOBE

Kidbright

เนคเทค สวทช. จับมือ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  ร่วมมือ …

  • ทั้งหมด
  • News
  • Kidbright
  • Kidbright AI

เนคเทค สวทช. ร่วมกับ EEC จัดอบรมออนไลน์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ครูและเยาวชน ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

News

ภายใต้โครงการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ครูและเยาวชนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ในโลกที่เทคโนโลยีดิจิทัลเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและเข้ามามีบทบาทในการดำเนิน …

เนคเทค สวทช. ร่วมกับ สพฐ. จัดอบรมออนไลน์วิทยาศาสตร์ข้อมูลผ่าน UtuNoi PLAYGROUND และ การเรียรรู้ปัญญาประดิษฐ์ด้วย KidBright AI Platform

News

ภายใต้โครงการพัฒนาครูและสร้างความเข้าใจและพื้นฐานการศึกษาด้านปัญญาประดิษฐ์ให้กับเด็กและเยาวชน ในยุคศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีเข้ามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตในทุกด้าน โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เ …

ประกาศผลรอบคัดเลือก KidBright OnStage 2022

Kidbright

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนผ่านเข้ารอบ ​

เปิดรับสมัครเข้าแข่งขันการประกวด KidBright OnStage 2022

Kidbright

เปิดรับสมัครครูและนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย หรือเทียบเท่า ที่มีความสนใจด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เข้าร่วมการประกวดแข่งขันระดับประเทศ KidBright OnStage 2022เพื่อเฟ้นหาทีมเข้าร่วมคัด …

ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ การประกวดแข่งขัน “KidBright Thai Toy”

Kidbright

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ได้รับรางวัล รางวัลชนะเลิศโรงเรียนหนองแหนวิทยา จังหวัดฉะเชิงเทราผลงาน : ควายไทย Fighterสมาชิก :1. นางสาวจิณัฐติกา ศิริวรา2. นางสาวภารัตน์ สุขสวัสดิ์3. …

กิจกรรมถอดบทเรียออนไลน์โครงการ AI@School วันที่ 28 สิงหาคม 2564

Kidbright

กิจกรรมถอดบทเรียนออนไลน์โครงการ AI@School วันที่ 28 สิงหาคม 2564 ในกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม 41 คน ประกอบด้วยกลุ่มที่เป็นนักเรียน 15 คน กลุ่มคุณครู 10 คน กลุ่มทีมวิจัยและพัฒนากำ …

ประกาศผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ลุ่มน้ำโขง ภายใต้หัวข้อ “รักษ์น้ำโขง”

Kidbright

ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าประกวดทุกทีม รางวัลชนะเลิศ (ประเทศไทย) โรงเรียนบ้านนาสะแบง ในหัวข้อ “เสื้อชูชีพอัจฉริยะ” รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง (ประเทศไทย) โรงเรียนพะทายพิทยาคม ในหัว …

เนคเทค สวทช. ร่วมกับ สสวท. เดินหน้าโครงการ Data Science@School with GLOBE

Kidbright

เนคเทค สวทช. จับมือ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  ร่วมมือกันดำเนินโครงการ “Data Science@School with GLOBE” เพื่อส่งเสริมครูและนักเรียนในการเรียนรู้สิ่งแวดล้อ …

ประกาศผลโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย “รักษ์น้ำโขง”

Kidbright

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย ของโครงงานวิทยาศาสตร์ลุ่มมนำ้โขง ในหัวข้อ “รักษ์น้ำโขง”