• ทั้งหมด
  • News
  • Kidbright
  • Kidbright AI

ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ การประกวดแข่งขัน “KidBright Thai Toy”

Kidbright

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ได้รับรางวัล รางวัลชนะเลิศโรงเรียนหนองแหนวิทยา จังหวัดฉะเชิงเทราผลงาน : ควายไทย Fighterสมาชิก :1. นางสาวจิณัฐติกา ศิริวรา2. นางสาวภารัตน์ สุขสวัสดิ์3. …

กิจกรรมถอดบทเรียออนไลน์โครงการ AI@School วันที่ 28 สิงหาคม 2564

Kidbright

กิจกรรมถอดบทเรียนออนไลน์โครงการ AI@School วันที่ 28 สิงหาคม 2564 ในกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม 41 คน ประกอบด้วยกลุ่มที่เป็นนักเรียน 15 คน กลุ่มคุณครู 10 คน กลุ่มทีมวิจัยและพัฒนากำ …

ประกาศผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ลุ่มน้ำโขง ภายใต้หัวข้อ “รักษ์น้ำโขง”

Kidbright

ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าประกวดทุกทีม รางวัลชนะเลิศ (ประเทศไทย) โรงเรียนบ้านนาสะแบง ในหัวข้อ “เสื้อชูชีพอัจฉริยะ” รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง (ประเทศไทย) โรงเรียนพะทายพิทยาคม ในหัว …

เนคเทค สวทช. ร่วมกับ สสวท. เดินหน้าโครงการ Data Science@School with GLOBE

Kidbright

เนคเทค สวทช. จับมือ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  ร่วมมือกันดำเนินโครงการ “Data Science@School with GLOBE” เพื่อส่งเสริมครูและนักเรียนในการเรียนรู้สิ่งแวดล้อ …

ประกาศผลโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย “รักษ์น้ำโขง”

Kidbright

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย ของโครงงานวิทยาศาสตร์ลุ่มมนำ้โขง ในหัวข้อ “รักษ์น้ำโขง”

ประกาศรายชื่อทีมผ่านเข้ารอบการแข่งขัน “Formula Kid 2021”

Kidbright

สำหรับครู/อาจารย์และนักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบ ผู้ประสานงานโครงการนางสาวจันทกร แจ้งชัด (นักวิชาการ)โทร. 02-56 …

ประกาศรายชื่อทีมผ่านเข้ารอบการประกวดแข่งขัน “KidBright Thai Toy”

Kidbright

สำหรับครู/อาจารย์และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวัน รายชื่อที่มผ่านเข้ารอบ การเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุน เอกสารที่ใช้ประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัว ที่ลง …

ประกาศจากคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Kidbright

โครงการ KidBright ได้รับการรับรองจำนวน 2 หลักสูตร สำหรับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน

เปิดรับสมัคร “การแข่งขัน Formula Kid 2021”

Kidbright

สำหรับครู/อาจารย์และนักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ใบสมัครออนไลน์ 1.หลักการและเหตุผล ด้วยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาต …