เปิดรับสมัคร “การแข่งขัน Formula Kid 2021”

เปิดรับสมัคร “การแข่งขัน Formula Kid 2021”

สำหรับครู/อาจารย์และนักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

  1. หลักการและเหตุผล

ด้วยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ได้ดำเนินการจัดการอบรมหัวข้อการเรียนวิทยาการคำนวณด้วย KidBright พื้นฐาน ภายใต้โครงการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ครูและเยาวชนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ให้กับครู/อาจารย์ ระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่ EEC กว่า 80 โรงเรียน ในเขตพื้นที่ EEC เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของครู/อาจารย์และเยาวชน ให้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ส่งเสริมความเป็นนวัตกร พัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  อาทิ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะด้านข้อมูลสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล และเตรียมความพร้อมเยาวชนก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ในกลุ่ม Smart Devices & Robotics และกลุ่ม Digital IoT AI & Embedded Technology จึงมีแนวคิดในการแข่งขัน “Formula Kid 2021” เป็นการแข่งขันควบคุมทิศทางของรถ KidBright ผ่านระบบ ESP-now ซึ่งเป็นระบบการติดต่อสื่อสารไร้สายโดยตรงระหว่างบอร์ด KidBright ทั้ง 2บอร์ด บน Remote controller และตัวรถ เพื่อให้ครู/อาจารย์และเยาวชนเกิดการเรียนรู้การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิเคราะห์และการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ผ่านการเรียนรู้แบบ Learn and Play 

  1. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพของครู/อาจารย์และเยาวชนในเขตพื้นที่ EEC ให้เกิดการเรียนรู้ การคิดเชิงระบบ    การคิดเชิงวิเคราะห์ และการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์
2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีให้กับครู/อาจารย์และเยาวชนอันจะเป็นรากฐานสำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

  1. เป้าหมาย

ครู/อาจารย์และเยาวชน ในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ระดับประถมศึกษาที่ผ่านการอบรม

4. รายละเอียดการจัดแข่งขัน “Formula Kid 2021”

4.1 หลักเกณฑ์การจัดแข่งขัน

4.1.1. โรงเรียนในเขตพื้นที่ EEC (3 จังหวัด คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง) สมัครเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน โรงเรียนละ 1 ทีม ทีมละ 5 คน (ครู/อาจารย์ 1 คน นักเรียน 4 คน) โดยให้สิทธิ์ทีมที่สมัครเข้าร่วม 30 ทีมแรกของแต่ละจังหวัดผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือก
4.1.2. การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ โดย 30 ทีม ที่ผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกจะแข่งขันกันภายในจังหวัดของตนเอง เพื่อคัดเลือกเหลือ 5 ทีม สุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ของแต่ละจังหวัด
4.1.3. โครงการฯ สนับสนุนอุปกรณ์ชุดรถแข่งให้ 5 ทีม/จังหวัด ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
4.1.4. เข้าร่วมการประกวดแข่งขัน และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องตามที่โครงการฯ กำหนด

4.2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

ครู/อาจารย์ที่สอนในระดับชั้นประถมศึกษา และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จากโรงเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง รับสมัครเป็นโดยแบ่งเป็น ครู/อาจารย์ 1 คน และนักเรียน 4 คน

4.3 กติกาการแข่งขัน

4.3.1. การแข่งขันในรอบคัดเลือกจะแข่งขันเป็น 5 สาย (จับฉลาก) บนสนามแข่งขันที่ทางโครงการฯ กำหนด
4.3.2. ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมมีเวลา 5 นาที ในการแข่งขัน (2 รอบสนาม)
4.3.3. ผู้เข้าแข่งขันต้องบังคับรถแข่งให้เคลื่อนที่ตามเส้นทางที่กำหนด และห้ามชนสิ่งกีดขวาง
4.3.4. หากผู้เข้าแข่งขันชนสิ่งกีดขวางกรรมการมีสิทธิ์หักคะแนน
4.3.5. ผู้ชนะคือผู้ใช้เวลาน้อยที่สุดในการแข่งขัน แต่ไม่เกิน 5 นาที หากเกินเวลาที่กำหนดจะตัดสินจากระยะทางที่ไปได้ไกลกว่า (ใกล้เส้นชัย) เป็นผู้ชนะ
4.3.6. หากทั้ง 2 ทีม เข้าเส้นชัยพร้อมกัน จะตัดสินจากการหักคะแนนของคณะกรรมการ
4.3.7. ผู้เข้าแข่งขันสามารถขอเริ่มต้นใหม่ (จากจุดเริ่มต้น) โดยการขอยกธง ไม่เกิน 2 ครั้ง และมีการหักคะแนน

4.4 สถานที่จัดการแข่งขัน

4.4.1. ครั้งที่ 1 จัดขึ้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา
4.4.2. ครั้งที่ 2 จัดขึ้นที่ จังหวัดชลบุรี
4.4.3. ครั้งที่ 3 จัดขึ้นที่ จังหวัดระยอง
4.4.4. สถานที่จัดการแข่งขัน รอบชิงชนะเลิศ ณ Eco Hotel จังหวัดชลบุรี

4.5 แผนการดำเนินงานการแข่งขัน Formula Kid 2021

4.6 เงินรางวัล (รวม 36,000 บาท)

รางวัลชนะเลิศ                          15,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1      10,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2     5,000 บาท
รางวัลชมเชย                            3,000 บาท
รางวัลชมเชย                            3,000 บาท

  1. ผู้ดำเนินโครงการฯ

ทีมวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (EDT)
กลุ่มวิจัยการสื่อสารและเครือข่าย (CNWRG)
งานพัฒนากำลังคนด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ (HRDS)
ฝ่ายบริหารโครงสร้างพื้นฐาน (IMD)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

ผู้ประสานงานโครงการ

นางสาวจันทกร แจ้งชัด (นักวิชาการ)
โทร. 02-564-6900 ต่อ 2324
E-mail: Jantakorn.jan@nectec.or.th

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *