ประมวลภาพบรรยากาศอบรมเชิงปฏิบัติการ (online) พัฒนาสถานีวัดสภาพอากาศ (อุตุน้อย) พื้นฐาน ด้วยบอร์ด Kidbright

ประมวลภาพบรรยากาศอบรมเชิงปฏิบัติการ (online) พัฒนาสถานีวัดสภาพอากาศ (อุตุน้อย) พื้นฐาน ด้วยบอร์ด Kidbright

ประมวลภาพบรรยากาศ “อบรมเชิงปฏิบัติการ (online) พัฒนาสถานีวัดสภาพอากาศ (อุตุน้อย) ด้วยบอร์ด Kidbright” ขั้นสูงให้กลุ่มนำร่อง KruKid และขั้นพื้นฐานให้กลุ่มคุณครู ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) เริ่มอบรมตั้งแต่วันที่ 24 – 28 สิงหาคม 2563

สถานีวัดสภาพอากาศ (อุตุน้อย) เป็นสถานีที่มีการติดตั้งเซนเซอร์เพื่อตรวจวัดแวดล้อม  ได้แก่ ความเร็วลม ทิศทางลม ปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณแสง โดยใช้บอร์ด KidBright เป็นอุปกรณ์รับส่งข้อมูลจากเซนเซอร์ไปยังคลาวน์ ซึ่งข้อมูลจากเซนเซอร์เหล่านี้สามารถนำมาแสดงเพื่อให้เห็นภาพรวมของข้อมูล โดยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามค่าที่ได้รับจากเซนเซอร์หรือแหล่งข้อมูลแบบ Real-time

มีด้วยกันทั้งหมด 9 รุ่น ดังนี้

  • รุ่นที่ 1 (ภาคเหนือ) วันที่ 24 สิงหาคม 2563  เวลา 09.00 – 12.00 น.
  • รุ่นที่ 2 (ภาคเหนือ) วันที่ 24 สิงหาคม 2563  เวลา 13.00 – 16.00 น.
  • รุ่นที่ 3 (ภาคกลาง) วันที่ 25 สิงหาคม 2563  เวลา 09.00 – 12.00 น.
  • รุ่นที่ 4 (ภาคกลาง) วันที่ 25 สิงหาคม 2563  เวลา 13.00 – 16.00 น.  
  • รุ่นที่ 5 (ภาคกลาง) วันที่ 26 สิงหาคม 2563  เวลา 09.00 – 12.00 น. 
  • รุ่นที่ 6 (ภาคใต้)      วันที่ 26 สิงหาคม 2563  เวลา 13.00 – 16.00 น.
  • รุ่นที่ 7 (ภาคอีสาน) วันที่ 27 สิงหาคม 2563  เวลา 09.00 – 12.00 น.
  • รุ่นที่ 8 (ภาคอีสาน) วันที่ 27 สิงหาคม 2563  เวลา 13.00 – 16.00 น.
  • รุ่นที่ 9 (ภาคอีสาน) วันที่ 28 สิงหาคม 2563  เวลา 09.00 – 12.00 น.

กลุ่มนำร่อง KruKid วันที่ 19 สิงหาคม 2563

รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 (ภาคเหนือ) วันที่ 24 สิงหาคม 2563

รุ่นที่ 3 และ รุ่นที่ 4 (ภาคกลาง) วันที่ 25 สิงหาคม 2563

รุ่นที่ 5 (ภาคกลาง) และ รุ่นที่ 6 (ภาคใต้) วันที่ 26 สิงหาคม 2563

รุ่นที่ 7 และ รุ่นที่ 8 (ภาคอีสาน) วันที่ 27 สิงหาคม 2563

รุ่นที่ 9 (ภาคอีสาน) วันที่ 28 สิงหาคม 2563