เนคเทค-สวทช. จัดกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “หุ่นยนต์บีมกับ KidBright IOT”

หุ่นยนต์บีมกับ KidBright IOT

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “หุ่นยนต์บีมกับ KidBright IOT” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอนโค้ดดิ้งให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องในการได้ยินและนักเรียนที่มีความบกพร่องในการเคลื่อนไหว ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

ดร.อภิชาติ อินทรพานิชย์ นักวิจัยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (EST) 

คุณอลิสา สุวรรณรัตน์

อาจารย์จิระศักดิ์ สุวรรณโณ