YCCK 2018 : ประกาศสำหรับ 100 ทีมที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม Workshop (8-17 ก.ย. 61)

ประกาศสำหรับ 100 ทีมที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม Workshop และนำเสนอผลงาน ในช่วงระหว่างวันที่ 8-17 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ประสานงานที่สังกัด

 1. ขอให้ทุกทีมจัดทำผลงานลงใน Template poster ตามไฟล์ A4_Template.jpg หรือ A4_Template.pdf หรือ template Blank.docx และขอให้แปลงไฟล์เป็น pdf เพื่อป้องกันความผิดเพี้ยน

 2. จัดส่งไฟล์โปสเตอร์ฉบับที่แก้ไขได้ และไฟล์ pdf ให้กับศูนย์ประสานงานที่สังกัดภายในวันที่ 21 กันยายน 2561 เพื่อรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ใน www.kid-bright.org ต่อไป


ประกาศสำหรับโครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2561  ซึ่งจะประกาศผลอย่างเป็นทางการภายในวันที่ 18 กันยายน 2561 ขอให้ดำเนินการดังนี้

 1. จัดส่งไฟล์โปสเตอร์ฉบับที่แก้ไขได้ และไฟล์ pdf ให้กับศูนย์ประสานงานที่สังกัดภายในวันที่ 21 กันยายน 2561 เพื่อรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ใน www.kid-bright.org ต่อไป

 2. นำผลงานมาแสดงในงาน NECTEC ACE 2018 วันที่ 25 กันยายน 2561

 3. โครงการที่ผ่านการคัดเลือกฯ จะต้องทำการพัฒนาโครงงานต่อให้สมบูรณ์มากที่สุด และนำส่งผลงาน พร้อมรายงานฉบับสมบูรณ์จํานวน 1 ชุด ในแบบรูปเล่มรายงานและแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ แบบ .doc และ.pdf ลงในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
  • ไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ (ดรูายละเอียดในหัวข้อ “รายงานฉบับสมบูรณ์” )
  • รูปภาพถ่ายผลงานโครงงาน ขนาด 1024×768 พิกเซล อย่างน้อย 4 ภาพ
  • วีดีโอการใช้งาน (ถ้ามี)
 4. รูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมด้วยไฟล์ข้อมูลข้อ a-d ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ มาส่ง ณ จุดรับรายงานฉบับสมบูรณ์ ภายในงาน NECTEC ACE 2018 วันที่ 25 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 5. ขอให้เตรียมสำเนาบัตรประชาชนของหัวหน้าโครงการ พร้อมลงนามรับรองเพื่อติดต่อขอรับทุน 3,000 บาท ภายในงาน NECTEC ACE 2018


รายงานฉบับสมบูรณ์

การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์และคู่มือการใช้งานให้ใช้โปรแกรมLibreOfficeWriter หรือ Microsoft Word ภาษาไทย 2010 (เป็นอย่างตํ่า) โดยใช้ฟอนต์แห่งชาติ TH Sarabun New ตัวอักษรขนาด 16 กําหนดขอบด้านซ้าย ด้านขวา บน และล่าง 2 เซนติเมตร พร้อมระบุเลขหน้า พิมพ์บนกระดาษขาว ขนาดมาตรฐาน A4 เข้าเล่มรายงาน ให้เรียบร้อยพร้อมปกหน้าและปกหลัง

 1. หน้าปก (Cover) ตามแบบที่กําหนด (รูปแบบตามตัวอย่าง)
 2. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) ระบุข้อความการได้รับทุนอุดหนุนโครงการ
  “การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด KidBright” ภายใต้โครงการ “Coding at School powered by KidBright” จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พร้อมระบุชื่อโครงงาน ที่ได้รับทุนไว้ด้วย
 3. เนื้อหาของรายงาน ประกอบด้วย
  1. บทคัดย่อ (ภาษาไทย) คำสำคัญ (Keywords)
  2. บทนํา (แนวคิด ความสําคัญ และความเป็นมาของโครงการ)
  3. สารบัญ
  4. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
  5. รายละเอียดของการพัฒนา
 • เนื้อเรื่องย่อ ภาพประกอบ หรือ วีดีโอ แบบจําลอง ที่เกี่ยวข้อง หรือ ผลงานที่ สื่อให้เห็นผลงานที่พัฒนาขึ้น
 • หลักการ และเทคนิค หรือเทคโนโลยีที่ใช้ โดยผู้พัฒนาต้องให้รายละเอียด พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาประกอบด้วย
 • เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ ภาษาที่ใช้เขียน Tools อื่นๆ ที่ใช้ช่วยในการพัฒนา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ และอื่นๆ
 • ขอบเขตและข้อจํากัดของโครงงาน
 • คุณลักษณะของอุปกรณ์ที่ใช้กับโครงงาน (ถ้ามี)
 • กลุ่มเป้าหมาย หรือกลุ่มผู้ใช้งาน
 • ผลของการทดสอบโครงงาน/ผลการนําไปใช้งาน (ถ้ามี)
 • ปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ
 • เอกสารอ้างอิง (Reference)
 • สถานที่ติดต่อของผู้พัฒนาและอาจารย์ที่ปรึกษา โทรศัพท์ มือถือ โทรสาร E-mail

ดาวน์โหลดไฟล์

A4_Template.jpg
A4_Template.pdf
Template Blank.docx
หน้าปกรายงาน