เปิดรับสมัครการแข่งขัน KidBright Hackathon 2019

รับสมัครการประกวดแข่งขัน KidBright Hackathon 2019

หัวข้อ Extension & Plugin Development Design

 

วัตถุประสงค์

การแข่งขันพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ที่เปิดโอกาสให้กลุ่ม KidBright community และผู้สนใจทั่วไป ได้พัฒนาต่อยอด และขยายขีดความสามารถของบอร์ด  KidBright และบล็อคใหม่ๆ ตลอดจนส่งเสริมนวัตกรรมด้าน STEM Education ในอนาคต

ขอบเขตการแข่งขัน 40 ชั่วโมง
 1. ให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันแต่ละทีม ออกแบบ Extension board
 2. สร้าง Plugin IDE ในรูปแบบ blockly เพื่อใช้งานร่วมกับ Extension board ที่พัฒนาร่วมกับข้อ 1
 3. สร้างแอปพลิเคชันที่ออกแบบและพัฒนาต้นแบบจากข้อ 1 และ 2 ภายใต้โจทย์ Smart Farm, Smart Home, Smart Factory และ Science Tools
 4. ออกแบบผลิตภัณฑ์จากข้อ 3  โดยใช้ cardboard และตกแต่งให้สวยงาม
 5. แต่ละทีมมีสมาชิกได้ไม่เกิน 3 ท่าน
เกณฑ์การตัดสิน Extension & Plugin Development Design
 1. Technique  40  คะแนน
 2. Creativity  15 คะแนน
 3. Look and Feel  25  คะแนน
 4. Economic & Social Impact  10  คะแนน
 5. Presentation  10  คะแนน
Theme ที่ผู้เข้าประกวดสนใจเลือก
 • Smart Farm
 • Smart Home  
 • Smart Factory
 • Science Tools
คุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าร่วมการแข่งขัน
 • ผู้เข้าร่วมแข่งขันที่สามารถพัฒนาผลงานเพื่อต่อยอดการนำข้อมูลทางวัฒนธรรมไปใช้อย่างสร้างสรรค์ โดยไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
 • ทีมนักพัฒนามีความรับผิดชอบ มีความตั้งใจ มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมเต็มเวลา สามารถพัฒนาผลงาน และนำเสนอผลงานตามเงื่อนไข กติกา และระยะเวลาที่กำหนดได้
 • ผลงานทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของผู้พัฒนาแต่ยินยอมให้ผู้จัดสามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานได้
รางวัลสำหรับผู้เข้าประกวด
 • รางวัลที่ 1 ได้รับ 50,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 ได้รับ  30,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 ได้รับ 20,000 บาท
การรับสมัคร
 • รับสมัครจำนวน 20 ทีม (ทีมละ 2-4 คน) ให้ระบุชื่อทีมมาเป็นทีมเดียวกันในตอนกรอกแบบฟอร์มสมัคร หมดเขตรับสมัคร 2 มกราคม 2562 เที่ยงคืน (24.00 น.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน “KidBrigt Hackathon 2019”  ภายในวันที่ 7 มกราคม 2562 
ข้อกำหนดในการเข้าร่วมแข่งขันฯ
 1. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการโครงการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 2. ผู้แข่งขันจะต้องเข้าร่วมการแข่งขันและกิจกรรมตามที่ผู้จัดกำหนด โดยผู้ชนะการแข่งขันฯ ต้องสามารถนำเสนอผลงานของท่านในงาน Maker Faire Bangkok 2019 กำหนดจัดขึ้นวันที่ 19-20 มกราคม 2562 เวลา 14.00 – 20.00 น. ณ The Street รัชดา https://www.facebook.com/events/695007867550987
 3. ติดตามประกาศแจ้งและข้อมูลข่าวสารของการแข่งขันฯ ได้ทางเว็บไซต์หลักของโครงการฯ และทาง Facebook ของโครงการ
วัน และสถานที่ ในการแข่งขัน
 • วันที่ 11-13 มกราคม 2562  ณ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. จ.ปทุมธานี 
การเดินทางมาอุทยานวิทยาศาสตร์
ตารางกำหนดการกิจกรรม “KidBright Hackathon 2019” 
ที่พัก

ผู้ร่วมแข่งขันจะได้รับถุงนอนคนละ 1 อัน สำหรับพักผ่อน โดยจัดพื้นที่พักผ่อนแยกตามโซนชาย หญิง ผู้เข้าแข่งขันสามารถนอนบริเวณโซนที่จัดไว้ให้หรือ บริเวณใกล้โต๊ะประจำกลุ่มของตนเอง ตามความสมัครใจ

“ชมตัวอย่างบรรยากาศงานแข่งขัน Hackathon ในงาน NECTEC ACE 2018”  

ตัวอย่างบรรยากาศงานแข่งขัน Hackathon ของต่างประเทศ
ติดต่อสอบถาม
 • การสร้าง Sheet Metal แบบง่าย
 • งานบริหารจัดการแข่งขันทั่วไป ติดต่อ คุณนิรมล ประทีปะจิตติ 095-789-9333 
 • งานโจทย์เชิงเทคนิค ติดต่อ คุณพีรนันท์ กาญจนาศรีสุนทร 081-755-6013  หรือ ดร.อภิชาติ อินทรพานิชย์ 089-130-0633