Special Kids

วิดีโอการเรียนรู้

It seems we can't find what you're looking for.

กิจกรรมเด็กพิการ

โครงงานไม้เท้าอัจฉริยะ โดย โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

โครงงาน Wheelchair Safety(ความปลอดภัยของการใช้รถเข็น)โดย โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

โครงงานแบบจำลองบ้านป้องกันดิน หินถล่มและน้ำท่วม โดย โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร

โครงงานระบบช่ายเหลืออัจฉริยะสำหรับผู้สูงอายและผู้ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้โดย โรงเรียนโสดศึกษาทุ่งมหาเมฆ

โดรงงานการแจ้งเอนความปลอดภัยจากอัคคีภัยด้วยหลักการของโพรเจกไหล์ ดับเพลิงธัจฉริยะโดย โรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดนครปฐม

โครงงานเครื่องเตือนไฟป่าด้วยบอร์ดสมองกลฝั่งตัวสำหรับนักเรียนพิการโดย โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์

กิจกรรมเด็กหู