KDC2019 KidBright AI

KDC2019 KidBright AI

Play Video

KidBright AI เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย KidBright AI ถูกออกแบบให้เป็นดั่งสมองที่ใช้สำหรับการประมวลผลที่มีความซับซ้อนอย่างปัญญาประดิษฐ์ แต่ใช้งานง่ายผ่านการสร้างชุดคำสั่งแบบบล็อก โดย KidBright AI สามารถเชื่อมต่อกับเซนเซอร์