30 ผลงานที่ผ่านเข้ารอบ YCCK2018

ผลงาน YCCK 2018 ที่ได้จัดแสดงนิทรรศการในงาน NECTEC-ACE 2018

ศูนย์ประสานงานฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์ประสานงานฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์ประสานงานฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 • 1YCCKHSE00034 ขวดน้ําแลกเพลง (Music Bin) รร.สาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม
  โดย มนพัทธ์ เย็นสุข, ณภัทรชนม์ศรีมงคล อาจารย์ที่ปรึกษา : เสกสรรค์ วิลัยลักษณ 
 • 1YCCKHSW00296 ระบบเตือนเปิดน้ําทิ้งในห้องน้ําโรงเรียน (Management System Open water in school toilet) รร.ปากท่อพิทยาคม จ.ราชบุรี
  โดย นฤพร ทองนุช, อิทธิพร สูนย์นาดำ, ธนกร ทองมี อาจารย์ที่ปรึกษา : นิคม แก้วเจิม, อัญชลี ทองเหมือน
 • 1YCCKHSW00814 เครื่องไล่นกโดยเซนเซอร์ลําแสง (Birds scare by beam of light sensor) รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
  โดย ธัญลักษณ์ หาญเสน่ห์ลักษณ์, ณัฐสุภางค์ ประสพโชค, ธนนพ ลีละสุนทเลิศ อาจารย์ที่ปรึกษา : แวววรรณ จันทร์ชูกลิ่น, เมธี มีแก้ว 

ศูนย์ประสานงานฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ศูนย์ประสานงานฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 • 1YCCKHSC00080 นาฬิกาเปลี่ยนท่านอน (Smart Watch for bed patient) รร.วัดป่าประดู่ จ.ระยอง โดย พรนัชชาสิทธิลักษณ์, อัญชสา แก้วศรีอ่อน, เบญญาภา ชุ่มวิจิตร อาจารย์ที่ปรึกษา : ดรุณี บุญวงค์, อำนวย มณีวงษ์
 • 1YCCKHSC00969 เครื่องชาร์จอัฉริยะ (Smart charger) รร.ศรีบุณยานนท์ จ.นนทบุรี โดย จิณณพัต ฟองลมุล, พรพิชชาร์ กันหานนท์, อุษมา พีธรากร  อาจารย์ที่ปรึกษา : วิมลรัตน์ วิเชียรรัตน์, ถิรพัฒน์ วิเชียรรัตน์ 
 • 1YCCKHSC00503 เก้าอี้ดีสุขภาพดี (SMART CHAIR CARE YOUR BODY) รร.วัดโพธ์ิทอง จ.กรุงเทพมหานคร โดยทีปทัศน์ชัย เกียรตรัตน, อิสราภรณ์ แก้วฉลาด, พัชรา เบี้ยวทุ่งน้อย อาจารย์ที่ปรึกษา : พัชราภรณ์ เอมมิน้อม 
 • 1YCCKHSC00081 เครื่องลงคะแนนเลือกต้ัง (Election machine mobile phone using KidBright board) รร.วัดยายร่ม จ.กรุงเทพมหานคร  โดยวรนุช แก้วสังหาร, สรรัตน์ อาทอน, จินดามาศ วงศ์จินดา อาจารย์ที่ปรึกษา : จรูญ น้อยแก้ว

โรงเรียนพระปริยัติธรรม และโรงเรียนโครงการ IT ตามพระราชดำริ