โครงงานควบคุมระบบพ่นหมอกในโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า ด้วย KidBright

โครงงานควบคุมระบบพ่นหมอกในโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า ด้วย KidBright

ระบบควบคุมระบบพ่นหมอกในโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า สามารถ ควบคุมสภาพอากาศในโรงเพาะเห็ด เช่น ในช่วงที่มีอากาศร้อนเกินทําให้เห็ดได้รับความชื้นไม่พอ เห็ดจึงไม่ออกดอกหรือออกดอกก็น้อยมาก ระบบจะควบคุมการพ่นหมอกในโรงเรือนเพาะเห็ดให้สามารถทํางานได้ เมื่อมีความชื้นในอากาศต่ำกว่า 80% ซึ่งสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการ ควบคุมระบบการรดน้ําต้นไม้ผ่านบอร์ด และ ชุดคําสั่ง KidBright

 

ผลงานของ นักเรียนโรงเรียนชิตใจชื่น
1. เด็กหญิงจิตราพร จิตจุล
2. เด็กหญิงชนิดา เกิดลาภ
3. เด็กหญิงธนภรณ์ พัสดุ
ครูที่ปรึกษา นางแก้วตา แก้วลมูล