เครื่องเตือนภัยน้ำท่วม 24 ชั่วโมง

โครงงานเครื่องเตือนภัยน้ำท่วม 24 ชั่วโมง

การศึกษาและจัดทำโครงงานสิ่งประดิษฐ์ในเรื่องเครื่องเตือนภัยน้ำท่วม 24 ชั่วโมงเพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถเตือนภัยน้ำท่วมโดยเฝ้าระวังและเตือนภัยได้ตลอด  24 ชั่วโมง พัฒนาความรู้ ทักษะ กระบวนการคิดเชิงตรรกะ ความคิดสร้างสรรค์และขอรับทุนสนับสนุนเพื่อนำมาพัฒนาต่อให้เกิดความสมบูรณ์มากที่สุด และสามารถนำไปใช้งานได้จริง

รับชมเพิ่มเติมได้ที่