ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์: การประดิษฐ์เครื่องดนตรีอย่างง่ายด้วย KidBright

โครงงานดนตรีอิเล็กทรอนิกส์: การประดิษฐ์เครื่องดนตรีอย่างง่ายด้วย KidBright

เครื่องดนตรีเป็นสื่อการสอนที่จำเป็นสำหรับการสอนวิชาดนตรีในโรงเรียนเนื่องจากการได้ใช้เครื่องดนตรีจริง ๆประกอบการเรียนทำให้บรรยากาศในห้องเรียนดนตรีมีสีสันมีชีวิตชีวา แต่อุปสรรคคือเครื่องดนตรีมีราคาแพง การจะให้นักเรียนได้เรียนโดยใช้เครื่องดนตรีจึงเป็นเรื่องยาก ดังนั้นการประดิษฐ์เครื่องดนตรีอย่างง่ายด้วยบอร์ด KidBright จึงช่วยแก้ปัญหาได้ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้วงจรไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมไปพร้อม ๆกัน

รับชมเพิ่มเติมได้ที่