Video

TUTORIALS

แนะนำ KidBright และ KidBright IDE

การเขียน code เบื้องต้น โคมไฟและพัดลมอัตโนมัติ

การเชื่อมต่อเซนเซอร์ภายนอก เครื่องรดน้้ำต้นไม้อัตโนมัติ

การเขียน code ให้บอร์ดทำงานหลายหน้าที่

การใช้บอร์ดแบบ Internet of Things

การต่อยอดบอร์ด KidBright รถบังคับผ่านสมาร์ตโฟน

TUTORIALS (SIGN LANGUAGE)

แนะนำ KidBright และ KidBright IDE

การเขียน code เบื้องต้น โคมไฟและพัดลมอัตโนมัติ

การเชื่อมต่อเซนเซอร์ภายนอก เครื่องรดน้้ำต้นไม้อัตโนมัติ

การเขียน code ให้บอร์ดทำงานหลายหน้าที่

การใช้บอร์ดแบบ Internet od Things

การต่อยอดบอร์ด KidBright รถบังคับผ่านสมาร์ตโฟน

ACTIVITIES

KruKid Contest 2019 | อุปกรณ์การจำลองการเคลื่อนที่ของสเกตบอร์ดสำหรับศึกษาอนุรักษ์

KruKid Contest 2019 | ชุดอุปกรณ์เรียนรู้การเขียนคำสั่งควบคุมหุ่นยนต์สำหรับนักเรียนประถมวัย

KruKid Contest 2019 | เครื่องบอกเวลาในการเดินทาง

KruKid Contest 2019 | ชุดทดลองการวัดความยาวคลื่นเสียง

KruKid Contest 2019 | สื่อการทดลองการวัดและอ่านค่าการกระจายของแสงผ่านสมาร์ตโฟน

KruKid Contest 2019 | เครื่องวัดสภาพอากาศอเนกประสงค์