เอกสารเผยแพร่

เอกสารเผยแพร่

01_สนุก Kids สนุก Code กับ KidBright (Student handbook)

สนุก Kids สนุก Code กับ KidBright (สำหรับนักเรียน)

02_สนุก Kids สนุก Code กับ KidBright (Trainer handbook)

สนุก Kids สนุก Code กับ KidBright (สำหรับคุณครู)

03_เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ป.4

แนวทางจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ): Coding with KidBright ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

04_เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ป.5

แนวทางจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ): Coding with KidBright ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

05_เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ป.6

แนวทางจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ): Coding with KidBright ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

06_เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ม.1

แนวทางจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ): Coding with KidBright ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

07_เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ม.2

แนวทางจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ): Coding with KidBright ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

07_เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ม.3

แนวทางจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ): Coding with KidBright ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

08_เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ม.4

แนวทางจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ): Coding with KidBright ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4