Category: ข่าวสาร

เนคเทค-สวทช. สพฐ. ร่วมจัดอบรมเชิงปฎิบัติการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน “Coding at School Project” ด้วย KidBright สำหรับบุคลากรโรงเรียนเกาะแก่งและตำรวจตระเวนชายแดน

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำเนินการส่งเสริมการจัดอบรมโดยโครงการพัฒนาครูและสร้างความเข้าใจและพื้นฐานการศึกษาด้านปัญญาประดิษฐ์ให้กับเด็กและเยาวชน ได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน “Coding at School Project” ด้วย KidBright สำหรับบุคลากรโรงเรียนเกาะแก่งและตำรวจตระเวนชายแดน นำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ต่อในการเรียนการสอนเด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายพิเชษฎ์ จับจิตต์ รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ ดร.กัลยา อุดมวิทิต รองผู้อำการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ พ.ต.ท.ปัญจพล คุ้มภัย สารวัตกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 ผู้แทนทั้ง 3 หน่วยงานร่วมเปิดการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน “Coding at School Project” ด้วย บอร์ด KidBright นายพิเชษฎ์ จับจิตต์ รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน ดร.กัลยา อุดมวิทิต…
Read more

เนคเทค-สวทช. สพฐ. ร่วมจัด “การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานีวัดสภาพอากาศ (อุตุน้อย) ขั้นสูง ด้วยบอร์ด KidBright” (ภาคกลาง)

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำเนินการส่งเสริมการจัดอบรมโดยโครงการพัฒนาครูและสร้างความเข้าใจและพื้นฐานการศึกษาด้านปัญญาประดิษฐ์ให้กับเด็กและเยาวชน ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานีวัดสภาพอากาศ (อุตุน้อย) ขั้นสูง ด้วยบอร์ด KidBright เพื่อแนะนำวิธีการประกอบสถานีวัดสภาพอากาศอุตุน้อยและสามารถนำสถานีไปติดตั้งที่โรงเรียนในจุดที่เหมาะสมได้สำเร็จ เรียนรู้การเขียนโค้ด และใช้งานเว็ปอุตุน้อย จัดขึ้นวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ณ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี โดยผู้ที่จะได้รับคัดเลือกเข้าร่วมอบรมจะต้องผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานีวัดสภาพอากาศ (อุตุน้อย) พื้นฐาน ด้วยบอร์ด KidBright (Online) ระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา และกำหนดเงื่อนไขให้โรงเรียนส่งข้อมูลแสงและอุณหภูมิขึ้นเว็ปอุตุน้อย ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 15 ตุลาคม 2563 เข้ามาอย่างสม่ำเสมอเป็นเวลา 45 วัน  รองศาสตราจารย์การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นทั้งหมด 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ภาคกลางได้รับเกียรติจากอาจารย์ยืน…
Read more

สพฐ. ร่วมกับ สวทช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้งานบอร์ด KidBright ขั้นพื้นฐาน” รุ่นที่ 2 ให้แก่ครูและนักเรียนพิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพิเศษ สพฐ. ร่วมกับ สวทช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้งานบอร์ด KidBright ขั้นพื้นฐาน” รุ่นที่ 2 ให้แก่ครูและนักเรียนพิการจากโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว ระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม 2563 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จังหวัดปทุมธานี

เนคเทค-สวทช. สพฐ. ร่วมจัด “การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานีวัดสภาพอากาศ (อุตุน้อย) ขั้นสูง ด้วยบอร์ด KidBright” (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำเนินการส่งเสริมการจัดอบรมโดยโครงการพัฒนาครูและสร้างความเข้าใจและพื้นฐานการศึกษาด้านปัญญาประดิษฐ์ให้กับเด็กและเยาวชน ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานีวัดสภาพอากาศ (อุตุน้อย) ขั้นสูง ด้วยบอร์ด KidBright เพื่อแนะนำวิธีการประกอบสถานีวัดสภาพอากาศอุตุน้อยและสามารถนำสถานีไปติดตั้งที่โรงเรียนในจุดที่เหมาะสมได้สำเร็จ เรียนรู้การเขียนโค้ด และใช้งานเว็ปอุตุน้อย จัดขึ้นวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมยูเพลส จังหวัดอุบลราชธานี โดยผู้ที่จะได้รับคัดเลือกเข้าร่วมอบรมจะต้องผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานีวัดสภาพอากาศ (อุตุน้อย) พื้นฐาน ด้วยบอร์ด KidBright (Online) ระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา และกำหนดเงื่อนไขให้โรงเรียนส่งข้อมูลแสงและอุณหภูมิขึ้นเว็ปอุตุน้อย ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 15 ตุลาคม 2563 เข้ามาอย่างสม่ำเสมอเป็นเวลา 45 วัน  การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นทั้งหมด 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับเกียรติจากอาจารย์สุกฤตา  บุตรอ่อน โรงเรียนศรีตระกูล…
Read more

เนคเทค-สวทช. สพฐ. ร่วมจัด “การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานีวัดสภาพอากาศ (อุตุน้อย) ขั้นสูง ด้วยบอร์ด KidBright” (ภาคใต้)

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำเนินการส่งเสริมการจัดอบรมโดยโครงการพัฒนาครูและสร้างความเข้าใจและพื้นฐานการศึกษาด้านปัญญาประดิษฐ์ให้กับเด็กและเยาวชน ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานีวัดสภาพอากาศ (อุตุน้อย) ขั้นสูง ด้วยบอร์ด KidBright เพื่อแนะนำวิธีการประกอบสถานีวัดสภาพอากาศอุตุน้อยและสามารถนำสถานีไปติดตั้งที่โรงเรียนในจุดที่เหมาะสมได้สำเร็จ เรียนรู้การเขียนโค้ด และใช้งานเว็ปอุตุน้อย จัดขึ้นวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง โดยผู้ที่จะได้รับคัดเลือกเข้าร่วมอบรมจะต้องผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานีวัดสภาพอากาศ (อุตุน้อย) พื้นฐาน ด้วยบอร์ด KidBright (Online) ระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา และกำหนดเงื่อนไขให้โรงเรียนส่งข้อมูลแสงและอุณหภูมิขึ้นเว็ปอุตุน้อย ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 15 ตุลาคม 2563 เข้ามาอย่างสม่ำเสมอเป็นเวลา 45 วัน การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นทั้งหมด 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ภาคใต้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ทัศนีย์ สารทิพย์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ…
Read more

เนคเทค-สวทช. สพฐ. ร่วมจัด “การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานีวัดสภาพอากาศ (อุตุน้อย) ขั้นสูง ด้วยบอร์ด KidBright” (ภาคเหนือ)

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำเนินการส่งเสริมการจัดอบรมโดยโครงการพัฒนาครูและสร้างความเข้าใจและพื้นฐานการศึกษาด้านปัญญาประดิษฐ์ให้กับเด็กและเยาวชน ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานีวัดสภาพอากาศ (อุตุน้อย) ขั้นสูง ด้วยบอร์ด KidBright เพื่อแนะนำวิธีการประกอบสถานีวัดสภาพอากาศอุตุน้อยและสามารถนำสถานีไปติดตั้งที่โรงเรียนในจุดที่เหมาะสมได้สำเร็จ เรียนรู้การเขียนโค้ด และใช้งานเว็ปอุตุน้อย จัดขึ้นวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรม Green Nimman CMU Residence @UNISERV CMU จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ที่จะได้รับคัดเลือกเข้าร่วมอบรมจะต้องผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานีวัดสภาพอากาศ (อุตุน้อย) พื้นฐาน ด้วยบอร์ด KidBright (Online) ระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา และกำหนดเงื่อนไขให้โรงเรียนส่งข้อมูลแสงและอุณหภูมิขึ้นเว็ปอุตุน้อย ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 15 ตุลาคม 2563 เข้ามาอย่างสม่ำเสมอเป็นเวลา 45 วัน  การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นทั้งหมด 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ…
Read more

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดโครงงาน “Do School”

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดโครงงาน “Do School”  ภายใต้โจทย์การแข่งขัน “สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ หรือสิ่งมีชีวิตบ่งชี้คุณภาพน้ำ” ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล ในการประกวดโครงงาน “Do School” ภายใต้โจทย์การแข่งขัน “สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ หรือสิ่งมีชีวิตบ่งชี้คุณภาพน้ำ” โครงงานความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินและการประยุกต์ใช้เป็นดัชนีประเมินคุณภาพน้ำวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการผู้พัฒนา นายกิตติทัต ทวีวัฒน์ นายกฤษฎากรณ์ ปุนนพานิช นายธนทัต จันทร์เพ็ญ นางสาวพิกุลทอง ไชยมงคล อาจารย์ที่ปรึกษา โครงงานการศึกษาระบบนิเวศใต้ต้นไคร้ ในพื้นที่ชุ่มน้ำหนองเล็งทราย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมผู้พัฒนา นางสาวอินทิรา ปันสุวรรณ์ นางสาวพรราชภัฏ ป๊อกบุญเรือง นางสาวจิราพร ใจยสุข นายจิรัฎฐ์ สุขใจเหลือ อาจารย์ที่ปรึกษา โครงงานกลุ่มสัตว์หน้าดินที่บอกคุณภาพน้ำภายในโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของต้นถั่วเขียวโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมผู้พัฒนา นายพชรพล หมื่นเกี๋ยง เด็กชายสพลดนัย ศรีวรรณ์ เด็กหญิงมนัสนันท์ ลีวณิชย์ นายเฉลิมพล ชูสวัสดิกุล อาจารย์ที่ปรึกษา เกียรติบัตรผู้ได้รับรางวัล ดาวน์โหลดใบสำคัญรับเงิน เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมการประกวด เอกสารการรับเงินรางวัล1. ใบสำคัญรับเงิน จำนวน 1 ฉบับ2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้แทนคนใดคนนึงในทีม)…
Read more

เนคเทค-สวทช. มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ ร่วมจัดอบรมออนไลน์ “KidBright IoT สำหรับนักเรียนพิการ”

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดำเนินการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมมิ่งสำหรับนักเรียนพิการด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright  โดยได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์เรื่อง “KidBright IoT” ระหว่างวันที่ 19-22 สิงหาคม 2563 (ผ่านระบบ Webex) ให้กับครูและนักเรียนพิการจากโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนพิการที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร โรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ และโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้และต่อยอดทักษะการเขียนโปรแกรมมิ่งด้วยบอร์ดสมองกล KidBirght ให้กับครูและนักเรียนพิการ โดยได้รับการสนับสนุนด้านเทคนิคในการจัดอบรมผ่านระบบออนไลน์จากทีม NSTDA Channel และทีม Webex ของ สวทช.   การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อ.จิระศักดิ์ สุวรรณโณ ที่ปรึกษาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบทภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ และดร.เรวัต ใจสุทธิ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรในการอบรมพร้อมด้วยนางสาวสุพิตรา มาตรา และนางสาวนราภรณ์ อินดาฤทธิ์…
Read more

ประมวลภาพบรรยากาศอบรมเชิงปฏิบัติการ (online) พัฒนาสถานีวัดสภาพอากาศ (อุตุน้อย) พื้นฐาน ด้วยบอร์ด Kidbright

ประมวลภาพบรรยากาศ “อบรมเชิงปฏิบัติการ (online) พัฒนาสถานีวัดสภาพอากาศ (อุตุน้อย) ด้วยบอร์ด Kidbright” ขั้นสูงให้กลุ่มนำร่อง KruKid และขั้นพื้นฐานให้กลุ่มคุณครู ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) เริ่มอบรมตั้งแต่วันที่ 24 – 28 สิงหาคม 2563 สถานีวัดสภาพอากาศ (อุตุน้อย) เป็นสถานีที่มีการติดตั้งเซนเซอร์เพื่อตรวจวัดแวดล้อม  ได้แก่ ความเร็วลม ทิศทางลม ปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณแสง โดยใช้บอร์ด KidBright เป็นอุปกรณ์รับส่งข้อมูลจากเซนเซอร์ไปยังคลาวน์ ซึ่งข้อมูลจากเซนเซอร์เหล่านี้สามารถนำมาแสดงเพื่อให้เห็นภาพรวมของข้อมูล โดยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามค่าที่ได้รับจากเซนเซอร์หรือแหล่งข้อมูลแบบ Real-time มีด้วยกันทั้งหมด 9 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 (ภาคเหนือ) วันที่ 24 สิงหาคม 2563  เวลา 09.00 – 12.00 น. รุ่นที่ 2…
Read more

เปิดรับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ (online) การเรียนรู้ระบบปัญญาประดิษฐ์ผ่าน KidBright AI Platform (พื้นฐาน)

ปฏิเสธไม่ได้ว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาดิษฐ์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการปลดล็อกหน้าจอมือถือด้วยการแสกนใบหน้า การสั่งการมือถือด้วยเสียง หรือแม้แต่การตอบคำถามลูกค้าผ่านทาง ChatBot ล้วนแต่มีการนำเอาระบบปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยให้ชีวิตของเราสะดวกสบายยิ่งขึ้น และเพื่อให้เราทุกคนมีความพร้อมที่จะใช้ชีวิตร่วมกับระบบปัญญาประดิษฐ์ ทีมนักวิจัยของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติจึงได้ร่วมกันวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ระบบปัญญาประดิษฐ์ขึ้น โดยตั้งชื่อว่า KidBright AI Platform ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่จะเป็นสื่อในการเรียนรู้การพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ โดยมุ่งหวังให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้กระบวนการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ เข้าใจหลักการทำงานของระบบปัญญาประดิษฐ์ รู้เท่าทันและใช้งานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจก่อกำเนิดนักพัฒนารุ่นใหม่ให้กับสังคมในอนาคต KidBright AI Platform หรือเรียกสั้น ๆ ว่า KidBright AI เป็นแพลตฟอร์ม All-in-one ที่เน้นความง่ายในการใช้งานอย่างการสร้างชุดคำสั่งแบบบล็อก โดยผู้เรียนสามารถสร้างโมเดลปัญญาประดิษฐ์และใช้งานโมเดลปัญญาประดิษฐ์ได้บนอุปกรณ์เดียวกันเพราะมีทั้งฮาร์ดแวร์ หรือบางครั้งเรียกว่า KidBright AIBot หรือ KidBright AIBox และซอฟท์แวร์ หรือบางครั้งเรียกว่า KidBright AI IDE ที่พร้อมสําหรับการเรียนรู้ระบบปัญญาประดิษฐ์ ในส่วนของฮาร์ดแวร์นั้นจะประกอบไปด้วย บอร์ดประมวลผลทั่วไป หน่วยประมวลผลทางปัญญาประดิษฐ์ และ กล้อง ซึ่งถูกออกแบบมาให้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ทั้งอินพุตและเอาท์พุตมากมาย อาทิเช่น ไมโครโฟน ลําโพง มอเตอร์…
Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการ (online) พัฒนาสถานีวัดสภาพอากาศ (อุตุน้อย) พื้นฐาน ด้วยบอร์ด Kidbright

ในอดีตการบันทึกข้อมูลจากอุปกรณ์ต่างๆ ยังอยู่ในรูปกระดาษ เทป หรือ ฮาร์ดดิสก์ขนาดเล็ก เป็นต้น ทำให้ข้อมูลเหล่านั้นไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้ อีกทั้งข้อมูลเหล่านี้มีจำนวนไม่มาก ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสาร รวมทั้งการเกิดขึ้นของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of things: IoT) ทำให้สามารถส่งข้อมูลถูกส่งจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้อย่างง่าย เกิดการเชื่อมโยงกันของข้อมูลจำนวนมหาศาล ข้อมูลกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเนื่องจากสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาจัดการ วิเคราะห์ แปลผล และนำผลลัพธ์ที่ได้ไปก่อให้เกิดประโยชน์ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนได้แก่ ข้อมูลสภาพอากาศสามารถนำมาวิเคราะห์ และใช้ประโยชน์ได้ในหลายด้าน เช่น การเกษตร การเตือนภัย และรายงานสภาพอากาศ สถานีวัดสภาพอากาศ (อุตุน้อย) เป็นสถานีที่มีการติดตั้งเซนเซอร์เพื่อตรวจวัดแวดล้อม  ได้แก่ ความเร็วลม ทิศทางลม ปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณแสง โดยใช้บอร์ด KidBright เป็นอุปกรณ์รับส่งข้อมูลจากเซนเซอร์ไปยังคลาวน์ ซึ่งข้อมูลจากเซนเซอร์เหล่านี้สามารถนำมาแสดงเพื่อให้เห็นภาพรวมของข้อมูล โดยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามค่าที่ได้รับจากเซนเซอร์หรือแหล่งข้อมูลแบบ Real-time การอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับ การสร้างสถานีวัดสภาพอากาศ การส่งข้อมูลเซนเซอร์ผ่านบอร์ด KidBright การใช้งาน Plugin BigStream การติดตามข้อมูลสภาพอากาศด้วยเว็บแอป “อุตุน้อย” ใบสมัครภาคเหนือ ใบสมัครภาคกลาง ใบสมัครภาคอีสาน…
Read more

ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศการประกวด KidBright ต้าน Covid-19

ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด KidBright ภายใต้โจทย์การแข่งขัน “KidBright ต้านโรคโควิค-19 (KB COVID-19)” รายชื่อผู้ชนะการประกวดดังนี้ https://youtu.be/q7Tw9nNJQawhttps://youtu.be/mTEkCasOQqIhttps://youtu.be/SxCZK1T_0k4 รางวัลที่ 1 ผู้พิทักษ์แห่งสังคมระยะไกล รางวัลที่ 2 เครื่องวัดไข้อัตโนมัติ รางวัลที่ 3 หุ่นยนต์ขนส่งอาหารและเวชภัณฑ์ (น้องไออุ่น) ดาวน์โหลดเกียรติบัตร ดาวน์โหลดใบสำคัญรับเงิน เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมประกวด เอกสารการรับเงินรางวัล 1. ใบสำคัญรับเงิน จำนวน 1 ฉบับ 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้แทนคนใดคนนึงในทีม) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 3. สำเนาหน้าสมุดบัญชี จำนวน 1 ฉบับ ส่งกลับมายังชื่อที่อยู่ นวลปรางค์ เฉลิมพักตร์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120