Category: ข่าวสาร

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดโครงงาน “Do School”

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดโครงงาน “Do School”  ภายใต้โจทย์การแข่งขัน “สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ หรือสิ่งมีชีวิตบ่งชี้คุณภาพน้ำ” ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล ในการประกวดโครงงาน “Do School” ภายใต้โจทย์การแข่งขัน “สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ หรือสิ่งมีชีวิตบ่งชี้คุณภาพน้ำ” โครงงานความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินและการประยุกต์ใช้เป็นดัชนีประเมินคุณภาพน้ำวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการผู้พัฒนา นายกิตติทัต ทวีวัฒน์ นายกฤษฎากรณ์ ปุนนพานิช นายธนทัต จันทร์เพ็ญ นางสาวพิกุลทอง ไชยมงคล อาจารย์ที่ปรึกษา โครงงานการศึกษาระบบนิเวศใต้ต้นไคร้ ในพื้นที่ชุ่มน้ำหนองเล็งทราย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมผู้พัฒนา นางสาวอินทิรา ปันสุวรรณ์ นางสาวพรราชภัฏ ป๊อกบุญเรือง นางสาวจิราพร ใจยสุข นายจิรัฎฐ์ สุขใจเหลือ อาจารย์ที่ปรึกษา โครงงานกลุ่มสัตว์หน้าดินที่บอกคุณภาพน้ำภายในโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของต้นถั่วเขียวโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมผู้พัฒนา นายพชรพล หมื่นเกี๋ยง เด็กชายสพลดนัย ศรีวรรณ์ เด็กหญิงมนัสนันท์ ลีวณิชย์ นายเฉลิมพล ชูสวัสดิกุล อาจารย์ที่ปรึกษา เกียรติบัตรผู้ได้รับรางวัล ดาวน์โหลดใบสำคัญรับเงิน เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมการประกวด เอกสารการรับเงินรางวัล1. ใบสำคัญรับเงิน จำนวน 1 ฉบับ2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้แทนคนใดคนนึงในทีม)…
Read more

เนคเทค-สวทช. มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ ร่วมจัดอบรมออนไลน์ “KidBright IoT สำหรับนักเรียนพิการ”

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดำเนินการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมมิ่งสำหรับนักเรียนพิการด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright  โดยได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์เรื่อง “KidBright IoT” ระหว่างวันที่ 19-22 สิงหาคม 2563 (ผ่านระบบ Webex) ให้กับครูและนักเรียนพิการจากโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนพิการที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร โรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ และโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้และต่อยอดทักษะการเขียนโปรแกรมมิ่งด้วยบอร์ดสมองกล KidBirght ให้กับครูและนักเรียนพิการ โดยได้รับการสนับสนุนด้านเทคนิคในการจัดอบรมผ่านระบบออนไลน์จากทีม NSTDA Channel และทีม Webex ของ สวทช.   การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อ.จิระศักดิ์ สุวรรณโณ ที่ปรึกษาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบทภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ และดร.เรวัต ใจสุทธิ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรในการอบรมพร้อมด้วยนางสาวสุพิตรา มาตรา และนางสาวนราภรณ์ อินดาฤทธิ์…
Read more

ประมวลภาพบรรยากาศอบรมเชิงปฏิบัติการ (online) พัฒนาสถานีวัดสภาพอากาศ (อุตุน้อย) พื้นฐาน ด้วยบอร์ด Kidbright

ประมวลภาพบรรยากาศ “อบรมเชิงปฏิบัติการ (online) พัฒนาสถานีวัดสภาพอากาศ (อุตุน้อย) ด้วยบอร์ด Kidbright” ขั้นสูงให้กลุ่มนำร่อง KruKid และขั้นพื้นฐานให้กลุ่มคุณครู ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) เริ่มอบรมตั้งแต่วันที่ 24 – 28 สิงหาคม 2563 สถานีวัดสภาพอากาศ (อุตุน้อย) เป็นสถานีที่มีการติดตั้งเซนเซอร์เพื่อตรวจวัดแวดล้อม  ได้แก่ ความเร็วลม ทิศทางลม ปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณแสง โดยใช้บอร์ด KidBright เป็นอุปกรณ์รับส่งข้อมูลจากเซนเซอร์ไปยังคลาวน์ ซึ่งข้อมูลจากเซนเซอร์เหล่านี้สามารถนำมาแสดงเพื่อให้เห็นภาพรวมของข้อมูล โดยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามค่าที่ได้รับจากเซนเซอร์หรือแหล่งข้อมูลแบบ Real-time มีด้วยกันทั้งหมด 9 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 (ภาคเหนือ) วันที่ 24 สิงหาคม 2563  เวลา 09.00 – 12.00 น. รุ่นที่ 2…
Read more

เปิดรับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ (online) การเรียนรู้ระบบปัญญาประดิษฐ์ผ่าน KidBright AI Platform (พื้นฐาน)

ปฏิเสธไม่ได้ว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาดิษฐ์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการปลดล็อกหน้าจอมือถือด้วยการแสกนใบหน้า การสั่งการมือถือด้วยเสียง หรือแม้แต่การตอบคำถามลูกค้าผ่านทาง ChatBot ล้วนแต่มีการนำเอาระบบปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยให้ชีวิตของเราสะดวกสบายยิ่งขึ้น และเพื่อให้เราทุกคนมีความพร้อมที่จะใช้ชีวิตร่วมกับระบบปัญญาประดิษฐ์ ทีมนักวิจัยของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติจึงได้ร่วมกันวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ระบบปัญญาประดิษฐ์ขึ้น โดยตั้งชื่อว่า KidBright AI Platform ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่จะเป็นสื่อในการเรียนรู้การพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ โดยมุ่งหวังให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้กระบวนการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ เข้าใจหลักการทำงานของระบบปัญญาประดิษฐ์ รู้เท่าทันและใช้งานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจก่อกำเนิดนักพัฒนารุ่นใหม่ให้กับสังคมในอนาคต KidBright AI Platform หรือเรียกสั้น ๆ ว่า KidBright AI เป็นแพลตฟอร์ม All-in-one ที่เน้นความง่ายในการใช้งานอย่างการสร้างชุดคำสั่งแบบบล็อก โดยผู้เรียนสามารถสร้างโมเดลปัญญาประดิษฐ์และใช้งานโมเดลปัญญาประดิษฐ์ได้บนอุปกรณ์เดียวกันเพราะมีทั้งฮาร์ดแวร์ หรือบางครั้งเรียกว่า KidBright AIBot หรือ KidBright AIBox และซอฟท์แวร์ หรือบางครั้งเรียกว่า KidBright AI IDE ที่พร้อมสําหรับการเรียนรู้ระบบปัญญาประดิษฐ์ ในส่วนของฮาร์ดแวร์นั้นจะประกอบไปด้วย บอร์ดประมวลผลทั่วไป หน่วยประมวลผลทางปัญญาประดิษฐ์ และ กล้อง ซึ่งถูกออกแบบมาให้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ทั้งอินพุตและเอาท์พุตมากมาย อาทิเช่น ไมโครโฟน ลําโพง มอเตอร์…
Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการ (online) พัฒนาสถานีวัดสภาพอากาศ (อุตุน้อย) พื้นฐาน ด้วยบอร์ด Kidbright

ในอดีตการบันทึกข้อมูลจากอุปกรณ์ต่างๆ ยังอยู่ในรูปกระดาษ เทป หรือ ฮาร์ดดิสก์ขนาดเล็ก เป็นต้น ทำให้ข้อมูลเหล่านั้นไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้ อีกทั้งข้อมูลเหล่านี้มีจำนวนไม่มาก ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสาร รวมทั้งการเกิดขึ้นของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of things: IoT) ทำให้สามารถส่งข้อมูลถูกส่งจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้อย่างง่าย เกิดการเชื่อมโยงกันของข้อมูลจำนวนมหาศาล ข้อมูลกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเนื่องจากสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาจัดการ วิเคราะห์ แปลผล และนำผลลัพธ์ที่ได้ไปก่อให้เกิดประโยชน์ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนได้แก่ ข้อมูลสภาพอากาศสามารถนำมาวิเคราะห์ และใช้ประโยชน์ได้ในหลายด้าน เช่น การเกษตร การเตือนภัย และรายงานสภาพอากาศ สถานีวัดสภาพอากาศ (อุตุน้อย) เป็นสถานีที่มีการติดตั้งเซนเซอร์เพื่อตรวจวัดแวดล้อม  ได้แก่ ความเร็วลม ทิศทางลม ปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณแสง โดยใช้บอร์ด KidBright เป็นอุปกรณ์รับส่งข้อมูลจากเซนเซอร์ไปยังคลาวน์ ซึ่งข้อมูลจากเซนเซอร์เหล่านี้สามารถนำมาแสดงเพื่อให้เห็นภาพรวมของข้อมูล โดยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามค่าที่ได้รับจากเซนเซอร์หรือแหล่งข้อมูลแบบ Real-time การอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับ การสร้างสถานีวัดสภาพอากาศ การส่งข้อมูลเซนเซอร์ผ่านบอร์ด KidBright การใช้งาน Plugin BigStream การติดตามข้อมูลสภาพอากาศด้วยเว็บแอป “อุตุน้อย” ใบสมัครภาคเหนือ ใบสมัครภาคกลาง ใบสมัครภาคอีสาน…
Read more

ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศการประกวด KidBright ต้าน Covid-19

ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด KidBright ภายใต้โจทย์การแข่งขัน “KidBright ต้านโรคโควิค-19 (KB COVID-19)” รายชื่อผู้ชนะการประกวดดังนี้ https://youtu.be/q7Tw9nNJQawhttps://youtu.be/mTEkCasOQqIhttps://youtu.be/SxCZK1T_0k4 รางวัลที่ 1 ผู้พิทักษ์แห่งสังคมระยะไกล รางวัลที่ 2 เครื่องวัดไข้อัตโนมัติ รางวัลที่ 3 หุ่นยนต์ขนส่งอาหารและเวชภัณฑ์ (น้องไออุ่น) ดาวน์โหลดเกียรติบัตร ดาวน์โหลดใบสำคัญรับเงิน เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมประกวด เอกสารการรับเงินรางวัล 1. ใบสำคัญรับเงิน จำนวน 1 ฉบับ 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้แทนคนใดคนนึงในทีม) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ 3. สำเนาหน้าสมุดบัญชี จำนวน 1 ฉบับ ส่งกลับมายังชื่อที่อยู่ นวลปรางค์ เฉลิมพักตร์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด KidBright ต้าน COVID-19

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานที่ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดผลงานการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด KidBright ภายใต้โจทย์การแข่งขัน KidBright ต้านโรคโควิค-19 (KB-COVID19) รายชื่อผลงานที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนดังนี้  ดาวน์โหลดผลการพิจารณา ขอแสดงความยินดีด้วยกับผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกด้วยค่ะ โครงงานที่ผ่านการพิจารณา สามารถเริ่มพัฒนาโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ – 20 มิถุนายน 2563 การเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุน เอกสารที่ใช้ประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัว ที่ลงนามสำเนาถูกต้อง และยังไม่หมดอายุ ของหัวหน้าทีมผู้พัฒนา จำนวนคนละ 1 ฉบับ สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น ของหัวหน้าทีมผู้พัฒนาที่ลงนามสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ ใบสำคัญรับเงินของหัวหน้าทีมผู้พัฒนา ที่เป็นเจ้าของบัญชีธนาคารกรุงเทพตามข้อ 2. โดยสามารถดาวน์โหลดใบสำคัญรับเงินมากรอกข้อมูลได้ที่นี่ [คลิก] จำนวน 1 ฉบับ จากนั้นให้ดำเนินการส่งเอกสารตามข้อ 1. – 3. กลับมายังที่อยู่ด้านล่างนี้  ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2563              คุณนวลปรางค์  เฉลิมพักตร์  …
Read more

ประกาศผลรอบที่ 1 โครงการจัดการประกวดโครงงาน “Do School”

ประกาศผลโครงการจัดการประกวดโครงงาน “Do School” ภายใต้โจทย์การแข่งขัน “สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ หรือสิ่งมีชีวิตบ่งชี้คุณภาพน้ำ” รอบที่ 1 Download

การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด KidBright ภายใต้โจทย์การแข่งขัน KidBright ต้านโรคโควิค-19 (KB-COVID-19)

หลักการและเหตุผล ด้วยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและหน่วยงานพันธมิตร ได้มีการส่งเสริมให้มีการ เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบอร์ด KidBright เป็นสื่อโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน เพื่อช่วยนำไปสู่การสร้างทักษะการคิดอย่างเป็นระบบให้แก่ครูในกลุ่มโรงเรียนนำร่องในการใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนทั่วประเทศ  จากจุดเริ่มต้นดังกล่าว และเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทย ในขณะนี้ ได้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือโควิค 19 ทางเนคเทคและศูนย์ประสานงานภูมิภาคเล็งเห็นถึงความสำคัญและการนำบอร์ด KidBright มาใช้ในการสร้างแอปพลิเคชัน และสิ่งประดิษฐ์ จึงได้มีการจัดการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด KidBright เพื่อต้านโควิค 19 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ หรือคนทั่วไป วัตถุประสงค์ ส่งเสริมการใช้บอร์ด KidBright เพื่อประยุกต์ในการทำแอปพลิเคชันต้านไวรัสโคโรนา 2019หรือ COVID-19 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการศึกษาค้นคว้า เพื่อกระตุ้นให้ครูเป็นนักประดิษฐ์ทางด้านการเรียนรู้ผ่านบอร์ด KidBright กลุ่มเป้าหมาย คุณครูในกลุ่มโรงเรียนมัธยมนำร่องที่ได้รับมอบบอร์ด KidBright มีความสนใจและความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการฯ สามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามกำหนดเวลาได้ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการฯ หลักเกณฑ์การส่งโครงงานเข้าประกวด ผู้เข้าประกวดกรอบใบสมัคร ชื่อโครงงาน ประโยชน์ของโครงงานที่ส่งเข้าประกวด โดยต้องใช้บอร์ด KidBright เป็นหลักในการสร้างสรรค์ผลงาน สามารถสมัครออนไลน์ ได้ที่ กรอกใบสมัครออนไลน์ ผู้เข้าประกวดทีมละไม่เกิน 3 คน…
Read more

Do School จัดการประกวดโครงงานภายใต้โจทย์การแข่งขัน “สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ หรือสิ่งมีชีวิตบ่งชี้คุณภาพน้ำ”

ด้วยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีโครงการในการส่งเสริมการใช้สื่อการเรียนการสอนในกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งดำเนินการสืบเนื่องจากโครงการ 2 โครงการ คือ FabLab และ การจัดประกวด KidBright: Coding at School for Teacher “KruKid Contest” โดยเนคเทค ได้สนับสนุนเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนรู้ให้แก่โรงเรียน อาทิเช่น บอร์ดสมองกลฝังตัวคิดไบร์ท กล้องจุลทรรศน์โรโบคิด (มิวอาย) และเครื่องวัดสี (เคมคิดผ่านคิดไบร์ท)เพื่อเป็นแนวทางของการจัดการเรียนการสอนแบบการคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิเคราะห์และการคิดเชิงสร้างสรรค์ จากจุดเริ่มต้นดังกล่าว ทางโครงการฯ มีความตั้งใจจะส่งเสริมให้เกิดการใช้เครื่องมือดังกล่าว ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะการลงมือปฏิบัติแก่นักเรียน รวมทั้งกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ของนักเรียน ผ่านการจัดกิจกรรมประกวดโครงงานสำรวจโรงเรียน “Do School” ภายใต้โจทย์การแข่งขัน “สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ หรือสิ่งมีชีวิตบ่งชี้คุณภาพน้ำ” เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจวิทยาศาสตร์ผ่านการลงมือทำมากขึ้น ผนวกการเรียนรู้การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิเคราะห์และการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ผ่านการเรียนรู้แบบ learn and play สามารถนำเครื่องมือไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่โรงเรียนและชุมชน และเป็นตัวช่วยให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการก้าวเข้าสู่สายอาชีพทางวิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคต ดาวน์โหลดโปสเตอร์ ใบสมัครออนไลน์ ดาวน์โหลดข้อเสนอโครงการ วัตถุประสงค์ ส่งเสริมการใช้เครื่องมือสื่อการเรียนการสอน บอร์ดสมองกลฝังตัวคิดไบร์ท…
Read more

เนคเทคคว้า 3 รางวัลในงาน “วันนักประดิษฐ์ 2563” (Thailand Inventors’ Day 2020)

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมมอบรางวัล ในโอกาสนี้ ดร. พนิตา พงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ร่วมแสดงความยินดีกับทีมวิจัยเนคเทคที่คว้ารางวัลในปีนี้อีกด้วย โดยเนคเทคได้รับรางวัล ทั้งสิ้น 3 ผลงาน ดังนี้ ผลงานประดิษฐ์คิดค้น จำนวน 2 รางวัล ดังนี้  ระดับดีมาก สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย onSpec VULCAN: เครื่องเคลือบฟิล์มบางสำหรับซิปขยายสัญญาณรามาน OnSpec VULCAN: เครื่องเคลือบฟิล์มบางสำหรับชิปขยายสัญญาณรามาน โดยทีมวิจัยเทคโนโลยีเซนเซอร์แสงไฟฟ้าเคมี (OEC) ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นระดับดีมากจากสภาวิจัยแห่งชาติ OnSpec VULCAN เป็นต้นแบบการผลิตชิปขยายสัญญาณรามานเครื่องแรกของประเทศไทย ด้วยเทคนิคการเคลือบฟิล์มชั้นสูง OnSpec VULCAN สามารถเคลือบฟิล์มบางโครงสร้างนาโนในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สามารถรองรับการผลิตเซนเซอร์ชนิดชิปขยายสัญญาณรามานแบบฟิล์มบางโลหะเงินได้เป็นจำนวนมากเพื่อรองรับการจำหน่ายเชิงพาณิชย์ พัฒนาโดย: ดร.พิทักษ์ เอี่ยมชัย, นายวิยะพล พัฒนะเศรษฐกุล, นายศักย์ศรณ์…
Read more

Maker Faire Bangkok 2020 ก้าวเข้าสู่ปีที่ 5 ภายใต้ธีม “The Future We Make”

วันที่ 18-19 มกราคม ณ ลานหน้าศูนย์การค้า The Street Ratchada เวลา 14.00 – 20.00 น. : บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมด้วยหน่วยงานพันธมิตรจากทั้งภาครัฐและเอกชน และกลุ่มเมกเกอร์ในประเทศไทย จัดงาน Maker Faire Bangkok 2020 ก้าวเข้าสู่ปีที่ 5 ภายใต้ธีม “The Future We Make”  มหกรรมแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ของเมกเกอร์ชาวไทยและต่างประเทศกว่า 60 บูธ พร้อมด้วยกิจกรรมเวิร์คช็อปอีกมากมาย ตลอดจนขบวนอิเลคทริคพาเหรดที่เปรียบเสมือน ไฮไลท์สำคัญประจำงาน Maker Faire Bangkok ที่จะทำให้ทุกคนได้เพลิดเพลินไปกับแสงสีอันสวยงามประกอบกับดนตรีที่สนุกสนานยามค่ำคืน ในปีนี้ KidBright มาพร้อมกับกิจกรรม Kid Bump by…
Read more